A Szocialisták és Demokraták Általános Adatkezelési/Adatvédelmi Szabályzata

Az adatvédelem rendkívül fontos a Szocialisták és Demokraták számára. Személyes adatai kezelése csak a törvényi kereteken belül elképzelhető számunkra.

 1. Adatkezelő:

  Az adatok kezelője a Szocialisták és Demokraták.

  Székhelye: ……………………………………………………….

  Nyilvántartási szám: ………………………………….., Fővárosi Törvényszék

  Adószám: ……………………………………….

  Adatvédelmi/adatkezelési munkatárs: Göltl Norbert

  Adatvédelmi tisztségviselő email címe: adatkezeles@szoc-dem.hu

  A Szocialisták és Demokraták adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

 2. Kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama az egyes adatkezelések esetén a szabályok betartásával:
  • A https://szoc-dem.hu oldal látogatása esetén: a látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen. Az IP címek és azok adatai az érintettel nincsenek összeköttetésben. Ezen adatokat a rendszer néhány percig tárolja.
  • Hírlevél: hírlevélre történő feliratkozás esetén az e-mail cím megadása kötelező. Az adatkezelés időtartama az érintett kérésre történő törlésig tart.
  • A Szocialisták és Demokraták által indított aláírásgyűjtési kampányok, petíciók során: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, aláírás. Itt az adatkezelés időtartama a kijelölt feladat megvalósulásáig, lezártáig tart.
  • Adatbázis építés szimpatizánsoknak kapcsolattartás céljából: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím. Az adatkezelés időtartama az érintett kérésre történő törlésig tart.
  • Tagi adatok kezelése: név, születési hely és születési időpont, lakcím, telefonszám, e-mail cím, legmagasabb iskolai végzettség, munkahely és munkakör, nyelvtudás, korábbi pártokban, egyesületekben, mozgalmakban való részvétel, témakörök, amelyekben segíteni tudna, önkéntes tevékenységekben tud-e részt venni, és ha igen, mennyi időt tud rászánni, melyik településen tud segíteni. Külhoni tagok esetén a tagság típusa, a lakóhely szerinti ország, rendelkezik-e magyar állampolgársággal, valamint az ajánlók neve, lakóhelye, telefonszáma, e-mail címe. Az adatkezelés időtartama a tagsági jogviszony időtartama, kivéve, ha etikai vagy peres eljárás van folyamatban.
  • A Szocialisták és Demokraták által kötött megbízási, vállalkozási vagy munkaszerződés esetén az adatkezelés jogalapja a szerződéskötés. A megőrzési idő az oda vonatkozó szabályok/rendelkezések/törvények szerint történik.
  • Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a szimpatizánsainkat.
 3. Az adatokat kezelő személyek:

  A Szocialisták és Demokraták saját szervezetei, testületei, és munkatársai csak dokumentáltan igazolt céllal, jogalappal és adatkörben, munkavégzésükhöz és tevékenységükhöz elengedhetetlenül szükséges mértékben férhetnek hozzá személyes adatokhoz, és csak e korlátok között kezelhetik azokat.

 4. Irányadó adatvédelmi jogszabályok:
  • Főbb releváns jogszabályok: 2001. Évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv)
  • 2008. Évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
  • 2011. Évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról (a továbbiakban Infotv)
  • Az Európai Parlament (EU 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, GDPR, általános adatvédelmi Rendelet.
 5. Adatok tárolásának körülményei:

  Az Öntől kért információkat az Európai Unióban, azon belül is Magyarországon tároljuk.

 6. Az Ön jogai:
  • Hozzáférési jog:Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot a Szocialisták és Demokratákkal, és személyes adatait e-mailben elküldjük.
  • Hordozhatósághoz való jog:Amikor a Szocialisták és Demokraták automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.
  • A helyesbítés joga:Joga van kérni személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát is.
  • A törléshez való jog:Jogában áll bármely, Szocialisták és Demokraták által feldolgozott személyes adatainak törléséhez. (Kivételt képeznek a jogszabályokban előírt, kötelező adatmegőrzést előíró esetek).
  • Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely jogos érdeke szerint történik. Nem folytatjuk személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.
  • A hírlevélről történő lemondás joga:A hírlevélről úgy mondhat le, hogy követi az erre vonatkozó utasításokat a hírlevél céljából küldött e-mailekben.
  • A korlátozás joga:Joga van kérelmezni, hogy Szocialisták és Demokraták korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:
  • ha ellenvetése van a feldolgozással szemben a Szocialisták és Demokraták korlátozza az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
  • ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, a Szocialisták és Demokratáknak korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
  • ha a feldolgozás jogtalan, kérheti a személyes adatai törlését, vagy kérheti személyes adatai korlátozását, ha a Szocialisták és Demokratáknak már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kár-és egyéb igényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.
 7. Jogainak gyakorlása:

  Munkatársunk kezeli a fenti jogokra vonatkozó kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet vele az adatkezeles@szoc-dem.hu email címen.

 8. A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:Amennyiben úgy érzi, hogy a Szocialisták és Demokraták a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál is.
 9. Eljárási szabályok:

  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

  A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  A Szocialisták és Demokraták a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy–különösen ismétlődő jellege miatt–túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

  Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

  Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 10. Kártérítés, és sérelemdíj:

  Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelőséggel az adatkezelés okozta károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

  Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelőséggel tartozik a teljes kárét.

 11. Bírósághoz fordulás joga:

  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 12. Adatvédelmi hatósági eljárás:

  Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: 06-1-391-1400
  Fax: 06–1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: www.naih.hu

 13. Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:

  Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Erre az esetre fenntartjuk a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatunkat egyoldalúan megváltoztassuk. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait, például a személyes adatok feldolgozásának okait, a DPO személyét vagy az Ön jogait érintő kérdésekről mindig értesítjük az érintetteket. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.