Az igazságos Magyarországért!

A alapvetései

Szabadság, Egyenlőség, Testvériség – Az igazságos Magyarországért

Vannak, akik szerint a baloldali politikára már nincs szükség Magyarországon, mert betöltötte történelmi hivatását, és a napjainkban jelentkező problémákra nem tud jó választ adni. Azt állítják, ma már nem ideológiák állnak szemben egymással, hanem globalisták és szuverenisták, demokraták és autokraták, liberálisok és nem liberálisok. Ez a valóság leegyszerűsítése és félreértése. Az igazság ennek éppen az ellenkezője.

A globális kapitalizmus korában élünk. Olyan korban, amikor a kizsákmányolás régi és új formái veszélyeztetik az emberek szabadságát, biztonságát és életminőségét. Olyan korban, amikor ismét nőnek az egyenlőtlenségek, amikor megint távolodunk az igazságos társadalom eszményétől. Az emberek tele vannak frusztrációval, feszültséggel, dühvel és félelemmel.

A populisták pedig kihasználják ezt. Az emberek manipulálásával, megosztásával, félelmeik mélyítésével, érzelmeik felkorbácsolásával, ellenségképek felmutatásával próbálják elfedni a társadalmi egyenlőtlenségek és igazságtalanságok növekedését vagy éppen áthárítani a felelősségüket ezek kialakulásában. Sőt, ennek segítségével maguk mellett mobilizálják a feldühödött társadalmi csoportokat, ezzel ellehetetlenítve a konszenzuson alapuló nemzeti modernizációt és a globális kihívások, válságok megoldása érdekében szükséges multilaterális együttműködést.

A politikában egyre inkább csábító, követendő példaként jelenik meg az erőskezű, mindenható, autokratikus vezető, aki egymaga képes megvédeni az egyént, a családot, a nemzetet, sőt Európát és a keresztény kultúrát. Ő az, aki látszólag sosem hezitál, mindig értünk harcol és jövőbe lát. Tehát megkérdőjelezhetetlen és tévedhetetlen, az irányába mutatott lojalitással pedig megváltjuk jóindulatát, amely a felemelkedés, a jólét, a siker kulcsa. Ez a fajta modell társadalomszervező erővé is válik, egy idő után pedig összekeveredik a stabilitás és biztonság iránti igénnyel, illetve a rend illúziójával. Az ilyen hatalom valójában mindig lerombolja a demokráciát, és korlátozza a szabadságunkat is. Ennek következtében a liberális demokrácia sikeréről szóló, egyértelmű dominanciájával kapcsolatos konszenzus elveszett, nyíltan támadják és kinevetik azt az illiberális politika és az autokratikus rendszer hívei, aminek eredményeképpen a választók is egyre inkább hajlamosak elfogadni az autokratikus hatalomgyakorlást, a szabadságunk (ön)korlátozását.

Mindeközben a világot ökológiai katasztrófa fenyegeti, amely megoldásához konszenzusra, belátásra, önmérsékletre, együttműködésre lenne szükség. Ehhez képest sokan megkérdőjelzik jobboldalról a globális felmelegedés, az ökológiai válság létezését is, megnehezítve ezzel a közös, hatékony fellépést. Gazdasági lobbiérdekekből, politikai haszonszerzésből fakadóan pedig tagadják a tudomány által általánosan elfogadott tényeket, folyamatokat. Ezzel is táplálva a különböző konspirációs elméleteket, amelyek akár arra is alkalmasak, hogy az emberek életét is veszélybe sodorják felelőtlen és őrült valóságmagyarázatokkal.

Az egyenlőtlenségi, demokratikus és ökológiai válság kapcsán tudomásul kell venni, hogy állami segítségnyújtás és szabályozói beavatkozás nélkül sokan nem tudnak majd alkalmazkodni a változásokhoz és ezért a munkájukból élő, dolgozó emberek, a szegények és nincstelenek tömegei válnak vagy maradnak örökre vesztesei a körülöttünk zajló világméretű globalizációs és modernizációs átalakulásnak. Ezzel pedig tovább szűkülnek a társadalmi mobilitás csatornái és az egyenlőtlenségi szakadék mélyül, a szabadság pedig korlátozódik.

Meggyőződésünk, hogy e hármas kihívásra egyszerre kielégítő válaszokat, csak a szociáldemokrata politika képes megadni. Célunk ezért, minden ember életminőségének folyamatos javítása, a jólét és biztonság garantálása, egy igazságos társadalom megteremtése, azaz a modern és szabad Magyarország újrateremtése. Olyan modern és igazságos társadalom kialakítását tartjuk szükségesnek, amely demokratikus keretek között, a természeti környezetünk érdekeivel összhangban képes minden tagja számára biztosítani a fenntartható jólétet és biztonságot, illetve, az egyenlő esélyeket és lehetőségeket, azaz a jó életminőséget, a jól-létet és a boldogságot.

Csatlakozz a csapatához!

Ehhez pedig nem csak szilárd értékrendre, eltökéltségre és bátorságra van szükség, hanem józan észre és a realitások figyelembevételére is. Olyan fenntartható megoldásokat keresünk, melyek egyszerre szolgálják a nemzeti modernizációt és garantálják az emberek stabilitás, rend, biztonság és jólét, azaz összefoglalóan a szabadság iránti igényét. Hiszen boldog társadalom csak boldog és elégedett emberek által jöhet létre. Azaz a hétköznapokban is megélhetővé kell tennünk az emberek számára a szabadságot, az egyenlőséget és a testvériséget. Ezért politikánk alapvetései a következőek:

 • Szociáldemokrataként az alapértékeink tehát a szabadság, az egyenlőség, a testvériség, mert ezek nélkül nincs fenntartható jólét és boldogság, nem jöhet létre egy egyenlő esélyekre épülő, igazságos társadalom, nem képviselhető hatékonyan a nemzeti érdek, nem lehet sikeres a nemzeti modernizáció és nem élhető meg a nemzeti összetartozás sem.
 • Szociáldemokrataként valljuk, hogy minden ember egyenlőnek született, egyenlő jogok, esélyek és lehetőségek illetnek meg minket. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy a benne rejlő tehetséget, képességet kibontakoztassa, hogy céljai elérése csak a saját szorgalmától és teljesítményétől függjön, továbbá, hogy boldog és teljes életet élhessen. Ebből következően a diszkrimináció minden formáját elutasítjuk.
 • Szociáldemokrataként az egyenlőtlenségek (tudáshoz, kultúrához, egészséghez, természeti javakhoz, közszolgáltatásokhoz, fogyasztási javakhoz, tisztes jövedelemhez, biztonsághoz stb. való hozzáférés) csökkentését és az induló esélyek egyenlőségének megteremtését a legfontosabb politikai feladatnak tekintjük. Ez az igazságos társadalom, a fenntarthatóan növekvő gazdaság és a sikeres nemzeti modernizáció feltétele.
 • Szociáldemokrataként mindig az emberekbe fektetünk, hogy az életminőségüket, esélyeiket, lehetőségeiket és képességeiket segítsük javítani. Feladatunk a kiszolgáltatottak, a kizsákmányoltak, a szegények és elesettek érdekeinek képviselete, azoké, akik nem tudják saját magukat megvédeni, akik csak a saját erőfeszítéseik által nem tudnak kitörni nehéz helyzetükből.
 • Szociáldemokrataként segítjük és támogatjuk a saját munkájukból élők, a bérből és fizetésből élő dolgozó emberek erőfeszítéseit a jólétük és biztonságuk megteremtése és megőrzése érdekében. Garantáljuk számukra a minőségi közszolgáltatásokat, a munkahelyi biztonságot, az igazságos közteherviselést és kiszámítható mindennapokat. Segítjük a teljes foglalkoztatás megvalósulását, és hogy tisztességes munkáért tisztességes bért kapjanak, nemtől, lakhelytől, bőrszíntől függetlenül.
 • Szociáldemokrataként kötelességünknek tartjuk, hogy olyan politikát képviseljünk, amely hatékony szociális védőhálót hoz létre, hogy az állam gondoskodni tudjon a társadalom perifériáján élő, segítségre szoruló elesett embertársainkról.
 • Szociáldemokrataként morális kötelességünknek tartjuk, hogy olyan politikát kövessünk, olyan rendszereket építsünk fel, hogy egy végigdolgozott élet után nyugdíjasként mindenki, minél hosszabban békében, boldogságban és biztonságban élhessen.
 • Szociáldemokrataként támogatjuk és képviselni kívánjuk a feminizmus törekvéseit, hogy teljes legyen a nemek közötti egyenlőség, hogy a nők élethelyzetéből fakadó problémák megszűnjenek.
 • Szociáldemokrataként elkötelezettek vagyunk Magyarország átfogó nemzeti modernizációja mellett. Magyarország sikere a gazdaságunk versenyképességétől az egyenlőtlenségek csökkentésétől, a közszolgáltatások minőségétől, az állam hatékonyságától, a társadalmi mobilitás lehetőségétől, az egyéni szolidaritás mértékétől és az adaptációs és alkalmazkodási képességünktől függ. A siker kulcsa az állandó modernizációra, a folyamatos változásra és adaptációra való képesség, szervező ereje a fejlesztő, jóléti állam, keretét pedig a demokratikus rend adja.
 • Szociáldemokrataként hiszünk a demokratikus berendezkedésben, állítjuk, hogy a demokrácia a legsikeresebb államszervezési forma, amely a legnagyobb szabadságot képes biztosítani a társadalom tagjai számára. Hatékony működéséhez viszont szükség van tájékozott, aktív és felelősséget is vállaló állampolgárokra, jólétre és a rendszerbe vetett bizalomra azzal kapcsolatban, hogy a demokrácia, a köztársaság képes megvédeni az állampolgárát és biztosítani számára az elvárt életminőséget.
 • Szociáldemokrataként abban hiszünk, hogy a vallás magánügy, mindenkinek joga van a szabad vallásgyakorláshoz, hitének, világnézetének képviseletéhez és annak szabad megéléséhez.
 • Szociáldemokrataként egyértelműen kiállunk Magyarország euro-atlanti elkötelezettsége, hazánk NATO és Európai Uniós tagsága mellett. Hisszük, hogy a nemzeti érdekek érvényesítése a globális versenyben elsősorban ezen keretek között lehet a legeredményesebb.
 • Szociáldemokrataként az együttműködésben, a multilaterális megközelítésben, a szövetségkötésben hiszünk, mert olyan kihívásokkal szembesülünk, amelyeket nemzeti, országos kereteken belül megoldani lehetetlen.
 • Szociáldemokrataként fontosnak tartjuk bizonyos területeken megőrizni nemzeti szuverenitásunkat, mert nemzeti eszközrendszer nélkül a nagyobb érdekérvényesítő képességekkel rendelkező országok könnyen átléphetnek a kisebb országok érdekén a nemzetközi politikai, biztonsági és gazdasági konfliktusokban. Továbbá ez az önállóság ad lehetőséget arra, hogy a gazdasági, társadalmi viszonyainknak, kultúránk sajátosságainak megfelelően modernizálhassuk országunkat és alakíthassuk életünket.
 • Szociáldemokrataként a hazaszeretet, a nemzeti elkötelezettség az identitásunk egyik alapja. A nemzetet testvéri közösségként fogjuk fel, amelyet összeköt a közös nyelv, a közös kultúra, a közös múlt és a közös jövő. Mi a nemzet részének tekintünk mindenkit, aki magyarnak vallja magát, lakóhelyétől, származásától, vallási-, világnézeti hovatartozásától, nemi identitásától függetlenül, azaz nemzetfelfogásunk nyitott és befogadó.
 • Szociáldemokrataként magyarságunkat mások sérelme nélkül kívánjuk képviselni. Nem tekintjük ellenségnek a más néphez tartozókat és elutasítjuk a gyűlölködést, az uszítást. Egyértelmű törekvésünk, hogy Magyarország transzparens és kiszámítható jószomszédi viszonyt ápoljon a környező országokkal.
 • Szociáldemokrataként hisszük, hogy a határon túli magyarságot nem kiszolgáltatottabbá kell tenni az anyaországtól, nem a függésüket kell növelni, hanem támogatni kell őket abban, hogy céljaikat, érdekeiket hatékonyan tudják képviselni, hogy szervezeteik erősek és egységesek legyenek, mert ezáltal képesek lesznek egyben tartani a magyar közösséget.
 • Szociáldemokrataként békepártiak és humanisták vagyunk, de az országnak, a NATO tagságból fakadó biztonságon túl, képesnek kell lennie az önvédelemre, ezért támogatjuk a magyar védelmi képességek fejlesztését.
 • Szociáldemokrataként valljuk, hogy a klímaváltozás az életminőséget leginkább befolyásoló tényezők közé emelkedett, ezért mindent meg kell tennünk, hogy a természeti környezetünkkel összehangban tudjunk élni. Gazdaságunkat és életmódunkat hozzá kell igazítani a bolygó teherbíró képességéhez, de ezt a realitás talaján állva, ésszerű ütemezéssel, az emberek teherbíróképességét, a társadalmi igazságosság elvét, az ellátásbiztonság követelményeit és a külső körülményeket figyelembevéve kell elérnünk.
 • Szociáldemokrataként célunk egy etikus, okos és ezáltal versenyképes ökoszociális piacgazdaság létrehozása, amely fenntartható növekedésre és folyamatos innovációra képes. Olyan gazdasági szerkezetre van szükségünk, amely nem pusztán bérmunkára épül, képes magas hozzáadott értéket, illetve magas termelékenységet produkálni. Amelyet világos és transzparens jogszabályok szabályoznak, amik egyaránt védik a fogyasztót, a munkavállalót és a gazdaság szereplőit is. Ahol a politika nem telepszik rá a gazdaságra, hogy korrupció és a termelési eszközök erőszakos újraelosztása révén tönkre tegye annak versenyképességét és működését. Ahol a verseny tiszta és a siker a teljesítményen múlik.
 • Szociáldemokrataként prioritásnak tartjuk a magyar vállalkozások fejlesztését. Egy erős és nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, innovatív magyar vállalati szektor létrejötte nemzeti érdek, hiszen nemcsak a modernizációnkhoz vagy a magasabb bérek és a közszolgáltatások finanszírozásán keresztül a jólétünkhöz járul hozzá, hanem nemzeti szuverenitásunk megőrzésének egyik biztosítéka is.